Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ)Διαβάστε παρακάτω όλη την απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την ίδρυση, την οργάνωση, τη λειτουργία, τον συντονισμό και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (εφεξής ΔΥΕΠ), καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών.

Άρθρο 1

Ίδρυση και χώροι λειτουργίας ΔΥΕΠ

1. Για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), οι οποίες θα λειτουργούν, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εντός των σχολικών μονάδων εκείνων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στα όρια των οποίων υφίστανται  κέντρα φιλοξενίας.  Σε κάθε σχολική μονάδα αντιστοιχεί μία αυτοτελής ΔΥΕΠ, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα τμήματα, αναλόγως του αριθμού των μαθητών.

2. Ειδικά για την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 4-5 ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας ιδρύονται ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων οι οποίες θα λειτουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας.

3. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 2 μπορούν να ιδρύονται για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών (Δημοτικό) και 13-15 ετών (Γυμνάσιο) ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα σχολικών μονάδων οι οποίες θα λειτουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας.

4. Η εκπαίδευση που προβλέπεται από την παρούσα υπουργική απόφαση αφορά στο σύνολο των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Τα παιδιά εγγράφονται, κατά περίπτωση, είτε στις σχολικές μονάδες εντός των οποίων θα λειτουργούν οι ΔΥΕΠ είτε στις σχολικές μονάδες στις οποίες ανήκουν τα παραρτήματα των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

5. Ο κατώτερος αριθμός μαθητών για τον οποίο δημιουργείται ένα τμήμα ΔΥΕΠ ορίζεται στους 10 μαθητές και ο ανώτερος στους 20 μαθητές. Απόκλιση από τον προαναφερόμενο αριθμό μαθητών εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ).

6. Η ίδρυση, η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ΔΥΕΠ εποπτεύεται από την Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων, η οποία συντονίζει και την υλοποίηση δράσεων μέσω του Ταμείου Ασύλου.

Άρθρο 2

Διαδικασία καθορισμού σχολικών μονάδων

1. Για τον καθορισμό των σχολικών μονάδων εντός των οποίων θα λειτουργούν οι ΔΥΕΠ, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια: α) εύλογη απόσταση από το κέντρο φιλοξενίας, β) ύπαρξη διαθέσιμων και κατάλληλων αιθουσών. Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2016-17 ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που συντρέχει επείγουσα ανάγκη,  οι σχολικές μονάδες ορίζονται απευθείας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Οι σχολικές μονάδες των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 ορίζονται απευθείας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3

Ώρες λειτουργίας των ΔΥΕΠ

1. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων  λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες από 8.20 έως 13.00.

2. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 ως Παραρτήματα Δημοτικών και Γυμνασίων λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες από 8.30 έως 12.30.

3. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων κατά τις μεσημεριανές ώρες από 14.00 έως 18.00. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή ΠΕ και ΔΕ, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), δύναται να μεταβάλλεται η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά του.

Άρθρο 4

Ωρολόγιο πρόγραμμα

1. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται  σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 ως παραρτήματα Νηπιαγωγείων εντός των κέντρων φιλοξενίας ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα του ενιαίου τύπου ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

2. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 ως παραρτήματα Δημοτικών και Γυμνασίων εντός των κέντρων φιλοξενίας ακολουθούν το κάτωθι πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα:

8:30-8:45       15’    Υποδοχή μαθητών, 8:45-9:30       45’     1η διδακτική περίοδος, 9:30- 9:45      15’     Διάλειμμα, 9:45-10:30     45’     2η διδακτική περίοδος, 10:30-10:45  15’      Διάλειμμα, 10:45-11:30  45’      3η διδακτική περίοδος, 11:30-11:45  15’      Διάλειμμα, 11:45-12:30  45’      4η διδακτική περίοδος

 3. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 εντός των σχολικών μονάδων ακολουθούν το κάτωθι απογευματινό ωρολόγιο πρόγραμμα:

14:00-14:15     15’    Υποδοχή μαθητών, 14:15- 15:00    45’    1η διδακτική περίοδος, 15:00- 15:15    15’    Διάλειμμα, 15:15-16:00     45’    2η διδακτική περίοδος, 16:00- 16:15    15’    Διάλειμμα, 16:15-17:00     45’    3η διδακτική περίοδος, 17:00-17:15    15’     Διάλειμμα, 17:15-18:00    45’     4η διδακτική περίοδος

Διαβάστε  την συνέχεια εδώ
alfavita.gr/


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!