Δήμος Παύλου Μελά: Το τμήμα Παιδείας συμμετέχει στη διαβούλευση σχετικά με το Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων «Νεολαία 17-27 για την ενδυνάμωση των νέων»

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –

Το ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ συμμετέχει στη  διαβούλευση σχετικά με το Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων «Νεολαία 17-27 για την ενδυνάμωση των νέων»


Το ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Ιωσήφ Αράπογλου, προωθούν την πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) για τη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση στη διαδικασία της διαβούλευσης και τη διάχυση της πληροφορίας μέσω των δικτύων επαφών των πολιτών, σχετικά με το Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία 17-27».
Πληροφορίες
210 3443642 // 210 3443254
http://opengov.diavgeia.gov.gr/

Εισαγωγή
Η περίοδος της οικονομικής κρίσης και, κυρίως, το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 2010–2014, στάθηκε σοβαρή τροχοπέδη για πολιτικές και δράσεις που αφορούν στους νέους. Αποτέλεσμα ήταν να υφίστανται αποσπασματικές, κατακερματισμένες και ασυντόνιστες δράσεις, χωρίς συνολική στρατηγική, χωρίς στόχους και χωρίς θεσμικό πλαίσιο που να ρυθμίζει και να δεσμεύει τόσο τις ενδιαφερόμενες ομάδες, όσο και την ίδια την κυβερνητική και διοικητική ενέργεια. Παράλληλα, κατά την ίδια χρονική περίοδο, εξαιτίας της δραστικής συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα καταγράφηκε μια σημαντική μείωση των φορέων που ασχολούνται με την παραγωγή πολιτικών και την παροχή υπηρεσιών για νέους, με αποκορύφωμα την έμμεση κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και την υποβάθμισή της σε μια απλή Διεύθυνση στο Υπουργείο Παιδείας.
Την έναρξη της διαδικασίας προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία 17-27» ανακοίνωσε την Τετάρτη 2 Αυγούστου στο ΥΠΠΕΘ, ο Γενικός Γραμματέας Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Παυσανίας Παπαγεωργίου.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, η ελληνική νεολαία αποτελεί μια από εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες που βίωσαν (και συνεχίζουν να βιώνουν) με τον πιο δραματικό τρόπο τις συνέπειες της κρίσης, χωρίς όμως ποτέ να λάβει την υποστήριξη που έχει πραγματικά ανάγκη από την Πολιτεία.
Όμως, η νεολαία δεν έχει ανάγκη την υποστήριξη της Πολιτείας μόνο κατά τη συγκεκριμένη οικονομική και πολιτική συγκυρία. Η νεολαία χρήζει προστασίας και ενίσχυσης διαχρονικά και διαρκώς.
Καταδεικνύεται λοιπόν η αναγκαιότητα για την άμεση σύνταξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών ώστε οι νέες και οι νέοι της χώρας μας να είναι σε θέση να πραγματώνουν όσα, με ελπίδα και προοπτική, σχεδιάζουν για το μέλλον τους. Κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι η διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των ίδιων των νέων στη διαμόρφωση των πολιτικών που τους αφορούν.
Το κείμενο που προσδιορίζει το όραμα, τις αρχές και τους στόχους για τους νέους στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τους σύγχρονους μετασχηματισμούς της νεολαίας και τις κοινωνιολογικές, οικονομικές και πολιτιστικές διαστάσεις της θα προετοιμαστεί και θα συνδιαμορφωθεί από την αρχή μέχρι το τελικό στάδιο της επίσημης υιοθέτησής του, με την έμπρακτη συμμετοχή των νέων, στη βάση της φιλοσοφίας «από τους νέους, με τους νέους, για τους νέους» και όλων των εμπλεκόμενων φορέων από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την Κοινωνία Πολιτών.
«Γι’ αυτό και καλούμε σήμερα όλους τους Νέους και τις Νέες της χώρας μας, καθώς και όλους τους φορείς και τις ομάδες που τους υποστηρίζουν, προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε μαζί το Πλαίσιο για τον Τομέα της Νεολαίας για τα επόμενα 10 χρόνια. Θέτουμε σε προνομοθετική δημόσια διαβούλευση μια σειρά από ερωτήματα με στόχο τη συλλογή παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα ληφθούν υπ’ όψιν στο υπό κατάρτιση κείμενο που θα τεθεί –πριν την επίσημη υποβολή του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο– σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία.» καταλήγει ο κ. Παπαγεωργίου.

Τι είναι το «Νεολαία ’17-’27: Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων»
•Είναι το κείμενο που προσδιορίζει το όραμα, τις αρχές και τους στόχους για τους νέους και τις νέες στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τους σύγχρονους μετασχηματισμούς της νεολαίας στο συγκεκριμένο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο.
•Είναι τα διαθέσιμα (ή και τα πιθανά) εργαλεία και προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για  την επίτευξη των στόχων, αλλά και ο μελλοντικός σχεδιασμός με ορίζοντα δεκαετίας.
•Είναι οι δείκτες, οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες εποπτείας και παρακολούθησης που θα υιοθετήσει  η Ελληνική Πολιτεία προκειμένου να είναι σε θέση: αφενός, να αξιολογεί την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων εργαλείων, δράσεων και προγραμμάτων και, αφετέρου, να προσαρμόζει αναλόγως τις εφαρμοζόμενες πολιτικές στα βέλτιστα αποτελέσματα.
•Είναι η εξειδίκευση και προσαρμογή στα δεδομένα της χώρας μας των γενικών Ευρωπαϊκών αποφάσεων, οδηγιών και προτεραιοτήτων για τους νέους. Ταυτόχρονα όμως είναι και η καταγραφή των αναγκών των νέων σε τοπικό επίπεδο και η προσπάθεια κάλυψής τους.
•Είναι ένα κείμενο που θα προετοιμαστεί και θα συνδιαμορφωθεί, από την αρχή μέχρι το τελικό στάδιο της επίσημης υιοθέτησής του, με την έμπρακτη συμμετοχή των νέων – τις συγκροτημένες ή άτυπες μορφές έκφρασής τους – και όλων των εμπλεκόμενων φορέων από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την Κοινωνία Πολιτών, στη βάση της φιλοσοφίας «από τους νέους, με τους νέους, για τους νέους».«Νεολαία ’17-’27 »: Ο θεματικός σκελετός τριών ενοτήτων και τα ερωτήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Εντοπισμός και κατανόηση των αναγκών των νέων
•ΕΡΩΤΗΜΑ 1
Αναφέρατε ειδικά και συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέες και οι νέοι σε τομείς της καθημερινής ζωής. Επί παραδείγματι, μπορείτε να αναφερθείτε στο ζήτημα της πρόσβασης σε τομείς όπως: η εργασία, η κατοικία, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η πληροφόρηση και ενημέρωση, η έρευνα και καινοτομία, η υγεία (πρόληψη και περίθαλψη), κλπ.

•ΕΡΩΤΗΜΑ 2
Περιγράψτε συνοπτικά το όραμά σας για τη θέση και το  ρόλο της νεολαίας της χώρας μας στο μέλλον.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας δομών και ρόλων για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία
•ΕΡΩΤΗΜΑ 3
Στο πλαίσιο της ανασύστασης ενός νέου κυβερνητικού φορέα πολιτικής για τη νεολαία αναφέρατε δομές ή και συλλογικότητες που κρίνετε απαραίτητες για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Ενδεικτικά αναφέρονται, τα Τοπικά Συμβούλια Νέων, τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων, σημεία εστίασης νέων ανά περιφέρεια, σύμβουλοι νέων και άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται με νέους, κ.λ.π.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Στρατηγικό πλαίσιο για την υποστήριξη των Νέων
•ΕΡΩΤΗΜΑ 4
Σημειώστε ποιες από τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές που θα χαρακτηρίζουν το «Νεολαία ’17-’27» είναι περισσότερο σημαντικές και καταγράψτε τις προτάσεις σας για την περαιτέρω εξειδίκευση τους.
Ενδεικτικά προτείνονται τα εξής:
Ενδυνάμωση των νέων και ενίσχυση της αυτονομίας τους.
Διασφάλιση ισότητας για τους νέους και τις νέες (ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση) και σεβασμός της διαφορετικότητάς τους.
Προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής των νέων σε διαδικασίες και κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν.
Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.
Ενθάρρυνση της ατομικής και κοινωνικής υπευθυνότητας.
Συνεργασία και αμοιβαία δέσμευση μεταξύ όλων των φορέων που στηρίζουν τους νέους.
Τεκμηρίωση και επιστημονική έρευνα.
Διαφάνεια.

•ΕΡΩΤΗΜΑ 5
Αναφέρατε ποιοι από τους ακόλουθους άξονες και τομείς, βάσει των οποίων θα καταρτιστεί η Εθνική Στρατηγική, είναι περισσότερο σημαντικοί, και συμπληρώστε νέους, αν θεωρείτε ότι δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς θέματα και τομείς που θα επιθυμούσατε να αναφέρετε.
Ενδεικτικά παρατίθενται:
1.Εκπαίδευση/ Κατάρτιση/ Μαθητεία
Προσιτή και ποιοτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Προσιτή και ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών σχολών και σωμάτων ασφαλείας).
Προσιτή τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.
Επαρκείς αριθμητικά, σύγχρονες και εξοπλισμένες εκπαιδευτικές υποδομές.
Μαθητική μέριμνα.
Φοιτητική μέριμνα (σίτιση, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, συμβουλευτική, βιβλιοθήκες, κλπ.).
Ενίσχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων που προάγουν τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.
Ενίσχυση της Έρευνας (υποτροφίες, αναβάθμιση κοινωνικού κεφαλαίου).
Εκπαιδευτική διαρροή.
Κατάρτιση εκπαιδευτικών.
2.Υγεία/ Πρόνοια/ Ευεξία
Διατροφικές ανάγκες (ανεπαρκής διατροφή, παχυσαρκία, ανορεξία, βουλιμία).
Εφηβική Υγεία.
Πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, διασφάλιση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του σώματος των γυναικών ανήλικων και ενήλικων.
Προγεννητική φροντίδα για τις νέες μητέρες.
Δικαίωμα της ιδιωτικότητας και της σωματικής ακεραιότητας των εφήβων (τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η εφηβική εγκυμοσύνη-άμβλωση, η χρήση αλκοόλ, το κάπνισμα, η χρήση ουσιών, ο πρωταθλητισμός).
Προώθηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας.
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Τροχαία ατυχήματα.
3.Οικονομία: Εργασία/ Επιχειρηματικότητα
Αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, ίσες αμοιβές για εργασία ίσης αξίας για τους νέους και τις νέες.
Εργασιακή διαρροή.
Υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των νέων μεταναστών.
Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση.
Βιώσιμος τουρισμός.
Συνέργειες με Ιδιωτικό Τομέα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.
4.Δικαιοσύνη/ Δικαιώματα Νέων
Επανένταξη / Παραβατική Συμπεριφορά/ Εξαρτήσεις.
Ίσα Δικαιώματα (Ασθενείς, Πρόσφυγες/Μετανάστες, Άτομα με Αναπηρίες, Μειονοτικές ομάδες και λοιπά).
Μέτρα κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων.
5.Νέοι και Συμμετοχή
Δημοκρατικός Πολίτης.
Πολιτική συμμετοχή.
Ενεργοποίηση και συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία.
6.Στρατός
Δικαιώματα.
Συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας.
Δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης.
7.Ελεύθερος Χρόνος
Πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά.
Υποστήριξη Νέων Δημιουργών.
Πρόσβαση σε πράσινους και δημόσιους χώρους.
Κινητικότητα των Νέων.
8.Πληροφόρηση
Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα.
Ψηφιακός εγγραμματισμός.
ΜΜΕ, Διαδίκτυο, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
9.Οικογένεια
Χάσμα Γενεών.
Υποστηρικτικό πλαίσιο νέων γονέων και κηδεμόνων (ποιοτική προσχολική ανάπτυξη, φροντίδα και εκπαίδευση).


•ΕΡΩΤΗΜΑ 6
Αναφέρατε προτάσεις, επισημάνσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ληφθούν υπ’ όψιν στην κατάρτιση του «Νεολαία ’17-’27», σχετικά με ζητήματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στα ανωτέρω ερωτήματα.
Ενδεικτικά, θα μπορούσατε να σημειώσετε τις προτάσεις σας για την επίτευξη ενός περισσότερο προσιτού, δίκαιου και επαρκούς συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για τους νέους, όπως και τους τρόπους που μπορούν να διασφαλισθούν οι συνεργασίες μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών για την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους νέους στο συγκεκριμένο πεδίο.Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!