Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου: Ενώπιος Ενωπίω - Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 8-4-2014
 Αριθμ. Δ.Τ.: 138
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου: Ενώπιος Ενωπίω
Σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκυκλίου του Υπουργού Παιδείας για την ΑΕΕ και ανάλογα με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε κάθε σχολείο, τα ενδεχόμενα προσδιορίζονται όπως παρακάτω:

Α. Σχολεία που υπάρχουν εθελοντικές συμμετοχές συγκρότησης Ομάδων
Η αυτοαξιολόγηση προχωράει με ΟΣΕΣ ομάδες εργασίας έχουν συγκροτηθεί και εξετάζει ΟΣΟΥΣ δείκτες και κριτήρια έχουν επιλεγεί. Στην περίπτωση αυτή, ο Διευθυντής ΔΕΝ νομιμοποιείται να ενεργοποιήσει την παρ. 15 του αρ. 39 του ΦΕΚ 1340/2002, διότι ακόμη και εάν δεχθούμε ότι αυτή μπορεί να αφορά στην ΑΕΕ, ο σύλλογος ΕΧΕΙ συγκροτήσει Ομάδες, ΟΣΕΣ συγκρότησε. Εξάλλου, το ίδιο το Υπουργείο αναφέρει στην με αρ. 1900089/Γ1/10-12-2013 εγκύκλιό του:
«Σκοπός της …ΑΕΕ κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του θεσμού είναι η  εισαγωγή του πνεύματος της «αυτοαξιολόγησης» στο σχολείο και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα… Κατά το πρώτο στάδιο της εφαρμογής του θεσμού προτείνεται να δοθεί έμφαση σε ζητήματα …όπως:
– η δημιουργία, βελτίωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του σχολείου,
– η διαμόρφωση ή ο εκσυγχρονισμός του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, η οργάνωση της λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων και
– η βελτίωση των σχέσεων με το σύλλογο γονέων και την μαθητική κοινότητα.
Οι διαδικασίες της ΑΕΕ εμπλουτίζουν χωρίς να ανατρέπουν το σχολικό πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου».
Τα ίδια προβλέπονται και σε πάμπολα άλλα σημεία των κειμένων του «Παρατηρηρίου» (πχ «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα», Τόμος Ι – «Βασικό Πλαίσιο», σελ. 31).

Β. Σχολεία που ΔΕΝ υπάρχουν εθελοντικές συμμετοχές
Β.1 Οι Διευθυντές των Σχολείων αντιμετωπίζουν τα ενδεχόμενα:
α) είτε να προχωρήσουν στη συγκρότηση ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται περί της νομιμότητας των υπηρεσιακών ενεργειών στο άρθρο 25, παρ. 2, του Ν. 3528 (ΦΕΚ 26/τ. Α’/9-2-2007):
«Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή την οποία, θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν»,
β) είτε να προχωρήσουν στη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την υλοποίηση της Α.Ε.Ε., υποτασσόμενοι πλήρως και χωρίς διαμαρτυρία στις παράνομες εντολές του Υπουργού,
γ) είτε να μην προχωρήσουν στη συγκρότηση ομάδων εργασίας, με τον κίνδυνο να τους επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις για άρνηση εκτέλεσης εντολής,
δ) είτε να υποβάλλουν την παραίτησή τους από τη θέση ευθύνης προς τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους οδηγούνται σε αυτήν.
Β.2 Οι Εκπαιδευτικοί στους οποίος ο Διευθυντής δίνει «εντολή» για υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες εργασίας αντιμετωπίζουν τα ενδεχόμενα:
α) είτε να εκτελέσουν, αναφέροντας εγγράφως την αντίθετη γνώμη τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25, παρ. 2, του Ν. 3528 όπως παραπάνω,
β) είτε να εκτελέσουν αδιαμαρτύρητα, υποτασσόμενοι πλήρως,
γ) είτε να μην εκτελέσουν, με κίνδυνο να τους επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις για άρνηση εκτέλεσης εντολής.

Συνάδελφοι,
Οι θέσεις μας για την Αξιολόγηση (Πολιτικών και Δομών Εκπαίδευσης, κλπ μέχρι και του Εκπαιδευτικού) είναι εκπεφρασμένες και καταγεγραμμένες. Από τη συγκεκριμένη όμως «Αξιολόγηση», λείπουν οι ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ για τη συμμετοχή μας.

1. Έχει μετατοπιστεί ο ΣΚΟΠΟΣ της που μεταξύ των άλλων όφειλε:
να «…συμβάλλει …στην επισήμανση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος και στην ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τον καθορισμό επιμορφωτικών και άλλων παρεμβάσεων» (παρ. 3, άρθρου 1 «Σκοπός της αξιολόγησης», Υ.Α. 30972/Γ1/ΦΕΚ 614/Β΄/15-3-2013).
Η δήθεν «αξιολόγηση» που προωθεί το Υπουργείο, δεν περιέχει ΚΑΝΕΝΑ δείκτη και ΚΑΝΕΝΑ κριτήριο που να αποτιμά τις ευθύνες του ίδιου του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής πολιτικής του. Για τα προβλήματα λειτουργίας των σχολείων, την ευθύνη την έχουν οι …εκπαιδευτικοί (!), και οφείλουν να το «αποτυπώσουν» αυτό μέσα από τις διαδικασίες της ΑΕΕ ! Ο «νέος» στόχος είναι προφανής: Μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση, απολύσεις, κατηγοριοποίηση και κλείσιμο σχολείων !

2. Επιβάλλεται μέσα από μια ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΗ διαδικασία, που ανατρέπει όλο το περιεχόμενο και την έννοια της ΑΕΕ:
«Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) στο πλαίσιο του ιδιόμορφου συγκεντρωτισμού που χαρακτηρίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, συνιστά ένα καινοτόμο εγχείρημα …την ενίσχυση των βαθμών ελευθερίας των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση του έργου τους»
«…να αλλάξουν την κουλτούρα του σχολείου, να κινητοποιήσουν το σύστημα συνολικά και, τελικά, να δημιουργήσουν ένα ποιοτικό και δημοκρατικό σχολείο»
(βλ. «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα», Τόμος Ι – «Βασικό Πλαίσιο», σελ. 10, Εισαγωγή, παρ. 2, ΥΠΑΙΘΠΑ-ΙΕΠ, Δεκέμβριος 2012).

Η συνεύρεση δύο προσώπων περιέχει την απόλυτη ομορφιά της αλληλοπεριχώρησης ψυχών και σωμάτων. Όταν αυτό γίνεται υπό καθεστώς ελευθερίας και αμοιβαίας βούλησης! Σε κάθε άλλη περίπτωση έχει μόνο ένα όνομα:
ΒΙΑΣΜΟΣ !

Συνάδελφοι,
Η εποχή που ο «εχθρός» ήταν ακόμη μακριά, στα σύνορα, έχει περάσει.
Η εποχή που ο καθένας από εμάς είχε «αναθέσει» την προάσπιση των νόμιμων συμφερόντων και των δικαίων του κλάδου σε ολίγους «εντεταλμένους» να φέρουν σε πέρας τον αγώνα εκ μέρους μας και για λογαριασμό μας, έχει περάσει.
Η μάχη γίνεται πια σώμα με σώμα, μέσα στα χαρακώματα. Έγινε «προσωπική» για κάθε ένα από εμάς. Το βάρος των επιλογών και η ευθύνη είναι μεγάλη. Το Χρέος πρέπει να επιτελεστεί. Είμαστε προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για όσα θα κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά.
Σε αυτή τη μάχη, τα όπλα μας είναι η ΓΝΩΣΗ, η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. Δε νοείται να υπάρχει εργαζόμενος που να μη γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Πολύ περισσότερο, όταν αυτός είναι μορφωμένος, Εκπαιδευτικός !
Γνωρίζουμε ότι το φορτίο είναι βαρύ. Γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο μας «βομβαρδίζει» συνεχώς με χιλιάδες κείμενα, εντολές και νέες υποχρεώσεις, ώστε να μην έχουμε χρόνο να επεξεργαστούμε τίποτε. Συγχρόνως μας κατασυκοφαντεί ότι δήθεν δεν επιθυμούμε να αξιολογούμαστε, ενώ διατηρούμε το δικαίωμα να αξιολογούμε…
Ωστόσο, αυτός ο έρημος λαός περιμένει από εμάς μια υπεύθυνη και αξιοπρεπή στάση.
Δε συγχωρείται Άγνοια, ούτε Αδράνεια.
Διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε, αντιστεκόμαστε στα πλαίσια που προβλέπει ο Νόμος. Έξυπνα !
Συνασπιζόμαστε και ενισχύουμε τη συλλογικότητα. Ο αγώνας είναι προσωπικός, αλλά κανένας δεν πρέπει να απομονωθεί και να τον δώσει ΜΟΝΟΣ του!

ΝΑΙ στην ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΟΧΙ στο ΦΙΑΣΚΟ
ΝΑΙ στην ΕΛΕΥΘΕΡΗ βούληση – ΟΧΙ στο ΒΙΑΣΜΟ

ΝΑΙ στο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ σχολείο – ΟΧΙ στον ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!