Νίκος Φιλίππου: Παρέμβαση στο ΕΒΕΘ για τη μελέτη βιωσιμότητας εξυγίανσης Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.


Παρέμβαση στο ΕΒΕΘ για τη μελέτη βιωσιμότητας εξυγίανσης Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.

 Ήδη με το νόμο 4635/19  η Κυβέρνηση και με ενέργειες όλων των 470 ... σώθηκαν όλες οι υφιστάμενες μονάδες για 30 χρόνια σε όλη την Περιφέρεια και το Καλοχώρι!

Σκέψη 1: Να μην αγνοείται ότι επίσημα το 95% των 3-4.000 μονάδων παραγωγής είναι εκτός θυλάκων.
Σκέψη 2: Nα μην υπάρχει περιορισμός για να σωθούν μια μόνο περιοχή του Καλοχωρίου με ~100 μονάδες- φυσικά να σωθούν. Οι άλλες μονάδες εκτός Καλοχωρίου περίπου 1.000 δεν πληρώνουν συνδρομές?
Σκέψη 3: Nα μην αναφέρονται  απειλές για συμμόρφωση των μονάδων παραγωγής, για  να αποφύγουν την υποχρεωτική μετεγκατάσταση ακόμη και στο Καλοχώρι, επειδή θα επιβαρυνθούν κόστος 15% της αξίας γης και θα  μειωθούν οι αξίες των γηπέδων, χωρίς να πρέπει!


Αναφέρει η ενημέρωση ότι ζήτησε ... νομοθετική πρωτοβουλία για τον χαρακτηρισμό άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων ... σε θύλακες, που είναι η μόνο μία στο Καλοχώρι, όπου υπάρχουν ~100 βιομηχανίες, όταν στο νομό υπάρχουν χιλιάδες και στην ΠΚΜ 3-4.000.

Για την μελέτη βιωσιμότητας στο Καλοχώρι απειλούνται ... να συνεργαστούν όλοι ... για να μην έχουν υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις = λουκέτα. Μόνοι οι μονάδες στο Καλοχώρι?? Οι υπόλοιπες!

Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όλη η αναστάτωση  για τις άτυπες ζώνες από την προηγούμενη κυβέρνηση και τις πολλές συσκέψεις ... ψηφίστηκε η πρόθεση να γίνει μόνο μία στο Σχηματάρι- και καλώς έγινε- με υποχρεωτική εισφορά σε γη ή χρήμα το 15% του ακινήτου και προοπτική στο απώτερο μέλλον. Το Καλοχώρι εξαιρέθηκε.
Όμως 15% στο Σχηματάρι με τιμές γης χαμηλές είναι βατό. Στο Καλοχώρι με 15% εισφορά σε χρήμα είναι καταστροφή και υποβάθμιση για τις μονάδες που υπάρχουν
εκεί! Δεν συμφέρει στις Εταιρείες! Να γίνουν τα έργα από την υποχρέωση του δημοσίου για αποχετεύσεις  και δρόμους και όχι να αναζητούνται τρόποι αφαίμαξης μεγάλων ποσών από τις εταιρείες. Όλοι καταλαβαίνουν!

Θα προτείναμε την ανάγκη κοινής πλεύσης με τις σήμερα 470 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών, δημάρχους, βουλευτές, ευρωβουλευτές!

Με προσπάθειες  σώθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο 4635/19 σε όλη την Κ. Μακεδονία οι 3-4.000 μονάδες από τις υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις – λουκέτα για 30 χρόνια. Φυσικά και στο Καλοχώρι!

Να διαβαστεί η αρχική διάταξη και μετά η διορθωμένη για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της σωτηρίας όλων και όχι των λίγων. Δεν σώθηκαν οι νέες επενδύσεις στα κενά κτίρια 1.000.000 μ2 με νέα ΑΦΜ και νέα ΚΑΔ.

Παρακαλούμε να βοηθήσετε!

Αρχική:


Διόρθωση:
Τελική:

Νόμος 4635/19- Μέρος Ζ. Άρθρο 13.3.9β. Δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στον ν. 4608/2019 ή έγκρισης εγκατάστασης ή γνωστοποίηση ή αίτηση έγκρισης ή τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου ή που ασκούνται νόμιμα κατά τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου και που, κατόπιν και εξαιτίας της, κατά τα ανωτέρω, περιβαλλοντικής κατάταξής τους, δεν είναι συμβατές με τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστημένες, εξακολουθούν να θεωρούνται νόμιμες για τριάντα (30) έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή άπαξ σε όμορο, η έκταση του οποίου δεν υπερβαίνει το 50% του υφιστάμενου γηπέδου και πριν από τη μετάπτωση επιτρεπόταν σε αυτό η συγκεκριμένη δραστηριότητα εφόσον η τροποποίηση ή ο εκσυγχρονισμός τους ή η επέκτασή τους κατά τα ανωτέρω δεν οδηγούν σε υπαγωγή τους σε υψηλότερη κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.»


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!