Ο Δήμος Παύλου Μελά προκηρύσσει την επανάληψη του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για τη Διαμόρφωση διακριτών ελεύθερων χώρων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.


 Ο Δήμος Παύλου Μελά προκηρύσσει την επανάληψη του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για τη Διαμόρφωση διακριτών ελεύθερων χώρων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.

Ο Διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί τον Απρίλιο του 2021, πήραν μέρος 5 έγκυρες συμμετοχές, κηρύχθηκε άγονος με την 22/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με την 40/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η επανάληψη της διαδικασίας του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ”, χωρίς τροποποίηση των όρων του, από τη φάση της δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 23ο της Αναλυτικής Προκήρυξης και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 106 “Ματαίωση διαδικασίας” του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) και το άρθρο 20 του Ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική γνωμοδότηση της κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής (προτάσεων) στη Διοργανώτρια Αρχή ορίζεται η 21-06-2022, ημέρα Τρίτη. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η υποβολή των προσχεδίων των μελετών θα γίνει στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παύλου Μελά, στη διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 1, Σταυρούπολη 564 30, Θεσσαλονίκη. Επίσης, δεκτές γίνονται προτάσεις που θα υποβληθούν στην ως άνω διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη παράδοση και υποβολή τους.

Η Αναλυτική Προκήρυξη με τα Προσαρτήματα και Παραρτήματά της, το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, όπως και τα παρεχόμενα στοιχεία και σχετικές μελέτες (σχέδιο γενικής οργάνωσης με επισήμανση 3 περιοχών, σχέδια Α’ Φάσης αξιοποίησης, χάρτης χαρακτηρισμού δασικών περιοχών, φωτογραφίες κ.α.), θα διατίθενται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση https://pavlosmelas.gr/mppm_neosarxitektonikos2022/ από την 23-02-2022 έως την 06-06-2022.

Οι αιτήσεις εγγραφής στον κατάλογο θα σταλούν αποκλειστικά ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση dpm@pavlosmelas.gr έως και 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων.

 Οι ενδιαφερόμενοι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpm@pavlosmelas.gr τυχόν ερωτήματα για τον διαγωνισμό μέχρι τη Δευτέρα 21-03-2022.

Συνολικά η περιοχή παρέμβασης, αφορά έκταση του πάρκου επιφάνειας 62.061 τ.μ. και εντοπίζονται γεωγραφικά ως ακολούθως:

Περιοχή 1 «Η Μνήμη», επισημαίνεται από την εμφατική παρουσία των δύο ιστορικών κτιρίων στρατωνισμού Α1 και Α2 του πρώην στρατοπέδου, η οποία πλαισιώνεται από αυτά, 43.061 τ.μ.

Περιοχή 2 «Τo Θέαμα», βόρειο τμήμα του πάρκου δίπλα στο αλσύλλιο, 7.500 τ.μ.

Περιοχή 3 «Η Περιπέτεια», νοτιοανατολικό άκρο του πάρκου κοντά στην οδό Δαβάκη, 11.500 τ.μ.


Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης εύχεται «Καλή επιτυχία» στο επιστημονικό προσωπικό που θα οραματιστεί και θα δημιουργήσει για μια μεγάλη αναπτυξιακή παρέμβαση στη σύγχρονη αστική ζωή της ευρύτερης Θεσσαλονίκης.


Διοργανώτρια Αρχή

Αγωνοθέτης και Αναθέτουσα Αρχή είναι ο δήμος Παύλου Μελά και αρμόδια υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών Έργων.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 21 Ιουνίου 2022.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ο δήμος απευθύνεται στον κλάδο των επαγγελματιών του σχεδιασμού της χώρας προκειμένου ο πλούτος των ιδεών, η εμπειρία και οι γνώσεις τους να αποτελέσουν ένα πεδίο γόνιμου διαλόγου για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων, να εμπλουτίσουν, να ενδυναμώσουν τον χαρακτήρα των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων, καθώς και τις προσπάθειες συγκρότησης της ιδιαίτερης ταυτότητας του τόπου.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού για τη διαμόρφωση διακριτών ελεύθερων χώρων στο ΜΠΠΜ αποτελεί αναμφίβολα αξιόλογο τεχνικό έργο διαμόρφωσης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, υπερτοπικού και ιστορικού χαρακτήρα, σημαντικής δημόσιας ωφέλειας, με ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική, συμβολική και περιβαλλοντική σημασία, καθώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έχουν επίδραση στο ευρύτερο δομημένο και φυσικό περιβάλλον.

Χρηματικά βραβεία και έπαινοι

Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά 9 βραβεία και 3 ισότιμοι έπαινοι, με συνολικό χρηματικό ποσό βραβείων ίσο με 120.328,20 ευρώ και επαίνων ίσο με 11.160 ευρώ.

Το συνολικό χρηματικό ποσό βραβείων και επαίνων ανέρχεται στο ποσό των 131.488,20€ με ΦΠΑ.


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!