Δήμος Κορδελιού Ευόσμου: Προκήρυξη προμήθειας και τοποθέτησης 8 αιθουσών διδασκαλίας για να καλυφθούν οι ελλείψεις στη σχολική στέγη


Ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα (Παρασκευή 12/8/2016) στην ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου, η προκήρυξη για την προμήθεια και τοποθέτηση 8 αιθουσών διδασκαλίας και μονάδων υγειινής (W.C.) ελαφράς κατασκευής ώστε να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος Κορδελιού Ευόσμου στο πρόβλημα της σχολικής στέγης. Ο προυπολογισμός της δαπάνης είναι 240.560 ευρώ. Το κόστος κάθε αίθουσας ανέρχεται στις 20.000 ευρώ και της μονάδας υγειινής (W.C.) στις 17.000 ευρώ. 

Οι παραπάνω μονάδες θα τοποθετηθούν σε χώρους σχολείων ως εξής: τρεις (3) αίθουσες και ένα W.C. στον χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου, τρεις (3) αίθουσες και ένα W.C. στον χώρο του 25ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου και δύο(2) αίθουσες στον χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου.


Συγκεκριμένα η προκήρυξη αναφέρει:Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων αιθουσών διδασκαλίας και μονάδων χώρων υγιεινής (W.C.) συστήματος ελαφριάς προκατασκευήςΠροκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση για την: «προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων αιθουσών διδασκαλίας και μονάδων χώρων υγιεινής (W.C.) συστήματος ελαφριάς προκατασκευής» προϋπολογισθείσας δαπάνης 240.560,00 € ,αρ. μελ 139/2016, (συμ/νου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Με την υπ' αριθμό. 337/2016 (ΑΔΑ: Ω8Ρ8ΩΛΒ-ΗΞΒ, ΑΔΑΜ: 16REQ004908016) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης για το έτος 2016. Το υπόλοιπο ποσό θα προβλεφθεί με αντίστοιχη ψήφιση πίστωσης στον προϋπολογισμό του 2017. Η χρηματοδότηση είναι από ΣΑΤΑ Σχολείων .
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την παράδοση όλων των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να συντελεσθεί μέχρι τις 28/02/2017. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί μέχρι και δύο (2) μήνες όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Έναρξη υποβολής προσφορών 12/08/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 22/08/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 25/08/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).
2. Όλα τα νομικά πρόσωπα.
3. Συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα ως το αντικείμενο του διαγωνισμού.
4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας.
Τα έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ -Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, οδός Π. Μελά 24, Τ.Κ. 562 24 Εύοσμος και στα τηλέφωνα 2313 302151, 136, και στο Τμήμα Μελετών & Έργων στον τηλεφωνικό αριθμό 2310 559253, αρμόδιος υπάλληλος κος Μουλάς Στέλιος.
Ως προς την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν αιτήματα στην πλατφόρμα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ, έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Για την παραλαβή της μελέτης και των συμβατικών τευχών είναι απαραίτητη η καταβολή αντιτίμου για το κόστος των αντιγράφων, στο ταμείο του Δήμου ποσού € 5,00 ή δωρεάν από την ιστοσελίδα του Δήμου, www.kordelio-evosmos.gr καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, www.promitheus.gov.gr.

pdf Περιληπτική Διακήρυξη 282.38 Kb

pdf Υπ' αριθ. 357 απόφαση ΔΣ 122.70 Kb

pdf Υπ' αριθ. 358 απόφαση ΔΣ 188.84 Kb

pdf 139 2016 Μελέτη signed 1.79 Mb

pdf Υπ' αριθ. 35582 Διακήρυξη 386.74 Kb

pdf Υπ' αριθ. 35603 Περιληπτική Διακήρυξη 173.20 Kb

doc Τιμολόγιο Προσφοράς 39.00 Kb


(kordelio-evosmos.gr/images/)


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!