Δεσμεύσεις λογαριασμών και θυρίδων και μπλόκο σε περιουσιακά στοιχεία φοροφυγάδων από το ΣΔΟΕ


Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων, ακίνητων ή κινητών θα μπορεί να προχωρά πλέον και το ΣΔΟΕ όταν εντοπίζει φοροδιαφυγή, η οποία μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείο Οικονομικών, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και με την οποία επιπροσθέτως το αδίκημα της επίθεσης σε εφοριακούς γίνεται ιδιώνυμο δηλαδή η ποινική διώξη γίνεται αυτεπάγγελτα.
Με βάση την τροπολογία η Ειδική Γραμματεία Σώματος Διώξης Οικονομικού εγκλήματος σε επείγουσες περιπτώσεις εφόσον η εκτιμώμενη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν προστίμων και προσαυξήσεων, υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), κατά περίπτωση μπορεί να κάνει για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, κινητών και ακινήτων.
Η δέσμευση γίνεται, χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ' ου ή του τρίτου, με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Η δέσμευση γνωστοποιείται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης κοινοποίησης - γνωστοποίησης με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο - της πράξης, προς τον οργανισμό ή την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
Η πράξη δέσμευσης επιδίδεται, εντός δέκα (10) ημερών από την ισχύ της, στον καθ' ου ή στον τρίτο - σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, τίτλων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή κοινής θυρίδας - οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν έγγραφες αντιρρήσεις ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την πράξη δέσμευσης, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση. Κατά τη διάρκεια της έρευνας το όργανο που εξέδωσε την πράξη δέσμευσης δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει αυτήν ολικά ή μερικά κατ' εκτίμηση των αντιρρήσεων ή των ευρημάτων της έρευνας.
Τα πρόσωπα εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί η πράξη δέσμευσης δύνανται, με αίτησή τους προς το όργανο που εξέδωσε αυτήν, να ζητήσουν την αποδέσμευση συγκεκριμένων ποσών, αναγκαίων για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης.
Η δέσμευση ισχύει μέχρι την περαίωση της έρευνας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως έξι (6) το πολύ μήνες με ειδικά αιτιολογημένη νέα πράξη του οργάνου που εξέδωσε την πράξη δέσμευσης.»
Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν επιβληθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 3296/2004, και αφορούν υποθέσεις που εκκρεμούν στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε αίρονται μετά από αίτηση του καθού η πράξη δέσμευσης δύνανται δε να επιβληθούν εκ νέου σύμφωνα με τις αναφερόμενες στη διάταξη αυτή προϋποθέσεις.
Εξαιρέσεις
Οι δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 του ν.3296/2004 και αφορούν υποθέσεις για τις οποίες έχει αποσταλεί έκθεση ελέγχου στις φορολογικές ή τελωνειακές αρχές, υποθέσεις της υποπαρ. Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) και του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141), οι οποίες μεταφέρονται από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και λοιπές φορολογικές ή τελωνειακές υποθέσεις της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. που έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα της Α.Α.Δ.Ε. με οποιοδήποτε τρόπο, αίρονται κατά περίπτωση ως εξής:
α) για τις φορολογικές υποθέσεις κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου στη Φορολογική Διοίκηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες υφίσταται το δικαίωμα του Δημοσίου για έκδοση πράξεων και προτεραιοποιούνται για έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Φ.Δ., εφόσον ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και
β) για τις τελωνειακές υποθέσεις με απόφαση της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ, κατόπιν αίτησης του προσώπου σε βάρος του οποίου έχει ληφθεί από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. το μέτρο της δέσμευσης, εφόσον διαζευκτικά:
αα) έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το οφειλόμενο ποσό βάσει καταλογιστικής πράξης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής στην οποία έχει αποσταλεί η σχετική έκθεση ελέγχου ή βάσει δικαστικής απόφασης μεταρρύθμισης της καταλογιστικής πράξης
ββ) έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που ακυρώνει την καταλογιστική πράξη στο σύνολο της και για λόγους ουσίας,
γγ) έχει εκδοθεί απαλλακτική πράξη από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία έχει αποσταλεί η σχετική έκθεση ελέγχου για το πρόσωπο σε βάρος του οποίο έχει ληφθεί το μέτρο της δέσμευσης
δδ) έχει καταβληθεί ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του 70% των διαφυγόντων δασμών και φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και των αναλογούντων τόκων. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη, το πρόσωπο σε βάρος του οποίο έχει ληφθεί το μέτρο της δέσμευσης υποβάλλει σχετική αίτηση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής στην οποία έχει αποσταλεί η έκθεση ελέγχου, ο οποίος υποχρεούται να εκδώσει καταλογιστική πράξη εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης άλλως το μέτρο της δέσμευσης αίρεται αυτοδικαίως, εε) έχουν ληφθούν τα προβλεπόμενα κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ 356/1974, Α'....) αναγκαστικά μέτρα είσπραξης..

Πηγή: www.iefimerida.gr


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!