Έναρξη του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

12/4/2019

Έναρξη του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ξεκίνησε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η υλοποίηση του Έργου «Μηχανισμός Yποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» , που εντάχθηκε στον Ειδικό Στόχο «Δημιουργία μόνιμων συνεργατικών μηχανισμών μεταξύ ερευνητικών μονάδων και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας (τομείς RIS3) και για μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας», του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.
Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Οικοσύστημα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας και εποπτεύεται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΔΥΚΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Αντικείμενο του μηχανισμού θα αποτελέσει η παρακολούθηση και αποτίμηση των παρεμβάσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά:
(1)      Υποστήριξη στην επικαιροποίηση και στον καλύτερο συντονισμό και υλοποίηση των Δράσεων της Στρατηγικής RIS3, που αφορούν τη Διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (Entrepreneurial Discovery)
(2)      Υποστήριξη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον καλύτερο συντονισμό και ενδυνάμωση όλων των φορέων του οικοσυστήματος
(3)      Ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος Business Intelligence (Β.Ι.) για την αποτίμηση των δεικτών επίτευξης της RIS3

Αιχμή της παρέμβασης αποτελεί το One Stop Liaison Office, το οποίο θα αποτελέσει μια νέα δομή εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Βίλλα Αλλατίνη, Βασιλίσσης Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) και θα βρίσκεται υπό την εποπτεία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΥΚΕ). Το One Stop Liaison Office θα ασκεί καταλυτικό ρόλο ως κομβικό σημείο διαμεσολάβησης (One-Stop Liaison Office) μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των συμμέτοχων και τελικών δικαιούχων της RIS3, δηλαδή της αγοράς και θα εξασφαλίζει την αναγκαία Δικτύωση των φορέων του Οικοσυστήματος.

Αναμενόμενα οφέλη της παρέμβασης είναι:
·         Η αύξηση των συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας κάθε είδους (χρηματοδοτούμενη έρευνα, εκχώρηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνεργατική έρευνα) μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
·         Η αύξηση των δαπανών για Ε&Α των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που καλύπτεται από επιχειρήσεις
·         Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας στη συστηματική ανταλλαγή γνώσης μεταξύ του ερευνητικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του παραγωγικού τομέα σε υπερ-περιφερειακή κλίμακα.
·         Η βελτίωση της ικανότητας σχεδιασμού και εκτέλεσης της περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας
·         Η χρήση των αποτελεσμάτων των μελετών και των ερευνών που θα υλοποιηθούν.
Μέσω της λειτουργίας του Μηχανισμού Yποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότηταςη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα εξασφαλίσει ένα περιβάλλον φιλικότερο για την επιχειρηματική δραστηριότητα (ιδιαίτερα σε αυτήν που σχετίζεται με την καινοτομία) και θα προάγει το οικοσύστημα καινοτομίας της περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του Μηχανισμού υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα
·         Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2313 319790
·         Γουλάπτση Μαρία 2313 319705

To έργο «Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας»συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!