Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της TITAN Cement International SA προς τους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ
  

Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της
TITAN Cement International SA προς τους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
 Πλήρης στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου                                                                                                                          της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
Διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής: 19 Ιουνίου - 17 Ιουλίου 2019                                                                
Σύμφωνα με ανακοίνωση της TITAN Cement International SA («TCI»), λήφθηκαν όλες οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις για την έναρξη της περιόδου αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις 16 Απριλίου 2019 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών («Μετοχές TΙΤΑΝ») τις οποίες έχει εκδώσει η A.E. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ («TΙΤΑΝ» ή «Εταιρία»), έναντι νέων κοινών μετοχών που θα εκδοθούν από την TCI με σχέση ανταλλαγής μία Μετοχή TCI για κάθε μία Μετοχή ΤΙΤΑΝ («Δημόσια Πρόταση»).
Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης διαρκεί από τις 19 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 2 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) («Περίοδος Αποδοχής»).
Ως ελάχιστο ποσοστό αποδοχής για την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης τίθεται το 75%, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί και για τις δύο κατηγορίες των Μετοχών ΤΙΤΑΝ (κοινές και προνομιούχες).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΙΤΑΝ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΙΤΑΝ αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την απόλυτη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση, η οποία είναι προς το συμφέρον της Εταιρίας και των μετόχων της («Μέτοχοι»), διότι:
  • Διευκολύνει την ανάπτυξη της Εταιρίας και του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και δημιουργεί προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη βελτίωση της κερδοφορίας και των οικονομικών του αποτελεσμάτων,
  • Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, διευρύνοντας τις πηγές άντλησης κεφαλαίων και βελτιώνοντας την πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και το διεθνές τραπεζικό σύστημα, με ευνοϊκότερους όρους δανεισμού,
  • Ωφελεί τους Μετόχους αφού εισάγει τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ δια της TCI σε ένα μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο στο κέντρο της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση διεθνών επενδυτών και ενισχύει τη ρευστότητα και εμπορευσιμότητα των μετοχών, και
  • Ενισχύει το διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.
Τι πρέπει να κάνουν οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση.
Όσοι επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση καλούνται να:
Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΤΙΤΑΝ (http://ir.titan.gr/el/gatepost2019).
  • Μελετήσουν το Ενημερωτικό Δελτίο (Prospectus) της TCI σε σχέση με τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Βρυξελλών και στο Euronext Παρισίων και το Συμπλήρωμα αυτού (Supplement), τα οποία έχουν εγκριθεί από τη βελγική Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (Financial Services and Markets Authority). Το Ενημερωτικό Δελτίο, το Συμπλήρωμα[1] και μετάφρασή τους στα ελληνικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr/el/web/guest/companies-new-listings) και στην ιστοσελίδα της ΤΙΤΑN (http://ir.titan.gr/el/gatepost2019).
  • Να απευθυνθούν στον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (τράπεζα, ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου τύπου επιχείρηση επενδύσεων) στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, όπου είναι καταχωρημένες οι Μετοχές ΤΙΤΑΝ που κατέχουν, εξουσιοδοτώντας τον να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς αυτό το σκοπό.
Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Ελλάδα, προσκομίζοντας τα έγγραφα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 του Πληροφοριακού Δελτίου.
Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι Μετοχών ΤΙΤΑΝ που αποδέχθηκαν την προηγούμενη  δημόσια πρόταση της TCI της 18ης Οκτωβρίου 2018 και επιθυμούν να αποδεχθούν και τη νέα δημόσια πρόταση της 16ης Απριλίου 2019, θα χρειαστεί να επαναλάβουν τη σχετική διαδικασία αποδοχής.
Περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Alpha Bank στο τηλέφωνο 210 3265511.
[1] Η αγγλική γλώσσα, στην οποία έχουν συνταχθεί το Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα, υπερισχύει έναντι της ελληνικής μετάφρασής τους σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κειμένων.


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!