Οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι στον δήμο Παύλου Μελά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως καθ' ύλην Αντιδημάρχους του Δήμου Παύλου
 Μελά, με θητεία από σήμερα 02/09/2019 μέχρι και 01/09/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής
 περιόδου ως εξής:

1. τον Αθάνατο Δημήτριο του Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 
Καθημερινότητας – Άμεσης Επέμβασης και Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Λαϊκών Αγορών

2. την Αμανατίδου Χαρίκλεια του Οδυσσέα, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και
 Προνοιακών Θεμάτων

3. τον Λαζαρίδη Αθανάσιο του Θεοδώρου, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου,
 Αθλητισμού, Δράσεων Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας

4. τον Πάντση Κωνσταντίνο του Χριστόδουλου, ως Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας

5. τον Στούπα Κωνσταντίνο του Δημητρίου, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών

6. τον Τριανταφυλλίδη Παναγιώτη του Μενέλαου, ως Αντιδήμαρχο Παιδείας

Β. Μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους του Δήμου Παύλου Μελά ως εξής:

1. Αθάνατος Δημήτριος του Ιωάννη
◦ Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
◦ Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Καθημερινότητας – Άμεσης Επέμβασης
◦ Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου
◦ Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Λαϊκών Αγορών
◦ Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του

2. Αμανατίδου Χαρίκλεια του Οδυσσέα
◦ Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Υγείας και Κοινωνικών και Προνοιακών θεμάτων
◦ Την ευθύνη συντονισμού της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου με τη Δημοτική Επιχείριση
◦ Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της

3. Λαζαρίδης Αθανάσιος του Θεοδώρου
 Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Περιβάλλοντος και Πρασίνου
 Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Αθλητισμού
 Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Δράσεων Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας
(πολιτικός σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών και πολιτικής άμυνας)
◦ Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του

4. Πάντσης Κωνσταντίνος του Χριστόδουλου
◦ Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων πολεοδομικών εφαρμογών, πολεοδομίας,
σχεδιασμού και δόμησης
◦ Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
◦ Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του

5. Στούπας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Οικονομικού Σχεδιασμού, Προϋπολογισμού,
Εσόδων, Εξόδων – Προμηθειών, Ταμείου και Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 Την συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής των δαπανών, καθώς και όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και
πράξεων σχετικών με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
 Την υπογραφή εντολών πληρωμής της παγίας προκαταβολής
 Την αρμοδιότητα του καταλογισμού του κόστους εργασιών που πραγματοποιεί ο Δήμος 
υπέρ τρίτων και την επιβολή των εκάστοτε προστίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων,
που προκύπτουν από αυτές
 Την ρύθμιση και έκδοση πάσης φύσεως αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
(καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κοινοχρήστων χώρων, περιπτέρων, κ.λ.π)
 Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (ανάκληση άδειας, προσωρινή αφαίρεση, σφράγιση
καταστήματος) στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 Την έκδοση αδειών για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για συμμετοχή σε 
εμποροπανηγύρεις και γενικά την έκδοση αδειών υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων
 Την επιβολή των πάσης φύσεως προστίμων που αφορούν σε δημοτικούς φόρους, τέλη,
δικαιώματα και εισφορές
 Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων,
τελών, δικαιωμάτων) 
 Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 
πιστώσεων- συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με
αναμόρφωση- με την έκδοση και υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
 Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής
 Την υπογραφή των αδειών των πολιτικών γάμων
 Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων

6. Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης του Μενέλαου
 Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Παιδείας και δια βίου μάθησης
 Την εποπτεία και τον συντονισμό εκδηλώσεων παιδείας του Δήμου
 Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του 
Επίσης σε όλους τους παραπάνω Αντιδημάρχους του Δήμου Παύλου Μελά μεταβιβάζει τις εξής 
αρμοδιότητες:
 Την τέλεση πολιτικών γάμων. 
 Την υπογραφή «γνησίου υπογραφής»

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου Μελά.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Δεμουρτζίδης
Ποιοι τοποθετήθηκαν εντεταλμένοι σύμβουλοι:

«Ανάθεση της Εποπτείας και του Συντονισμού Συγκεκριμένων Δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                  Αριθμ. 826 / 2019

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρων 58 και 94 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ.3 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’) «Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» Θεσμικά ζητήματα Ο.Τ.Α.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Παύλου Μελά που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2180/Β'/3-9-2013 και όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του στο (ΦΕΚ 3348/Β’/2017), στο
ΦΕΚ 5963/τ.Β΄/31-12-2018 και ΦΕΚ 165/τ.Β΄/30-01-2019 (διόρθωση σφάλματος), και τέλος στο
ΦΕΚ 1091/τ.Β'/2-4-2019
4. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένης δράσης του Δήμου σε
μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, από σήμερα 02/09/2019 μέχρι και 01/09/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ως εξής:
1. στον Βάρφη Στέφανο του Χρήστου, αναθέτει την εποπτεία και το συντονισμό σε θέματα που
άπτονται της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης ΚΕΠ και της Διεύθυνσης
Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
2. στην Καρακούτα Ευαγγελία του Χρήστου, αναθέτει την εποπτεία και το συντονισμό σε θέματα
Πολιτισμού
3. στο Λαλέ Δημήτριο του Γεωργίου, αναθέτει την εποπτεία και τον έλεγχο των θεμάτων
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μελετών έργων και σχολικής στέγης

Β. Εξουσιοδοτεί τους παραπάνω Δημοτικούς Συμβούλους να υπογράφουν έγγραφα και βεβαιώσεις που αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους.

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Δεμουρτζίδης


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!