Δελτίο τύπου Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: Αυθαίρετες και παράνομες πρακτικές σε σχολεία της Τ.Ε.Ε.


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 9-1-2014
 Αριθμ. Πρωτ.: 310
ΠΡΟΣ :
τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους Εκπαιδευτικούς της Τ.Ε.Ε.
ΚΟΙΝ :
στις Περιφερειακές Δ.Ε. στις Δ.Δ.Ε., στα Π.Υ.Σ.Δ.Ε., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στα Μ.Μ.Ε.
ΘΕΜΑ: Αυθαίρετες και παράνομες πρακτικές σε σχολεία της Τ.Ε.Ε.
Το ήδη βαρύ κλίμα που επικρατεί στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. φορτίζεται ακόμη περισσότερο από κάποια περίεργα γεγονότα που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα.
Πρωταγωνιστές, όπως συνήθως, στελέχη της εκπαίδευσης τα οποία επιδεικνύουν «υπερβάλλοντα ζήλο», εφευρίσκοντας αυθαίρετες πρακτικές μνημονιακής έμπνευσης και εφαρμόζοντας τακτικές, τέτοιες που θα ζήλευαν και οι ίδιοι οι Τροϊκανοί !
Η κατάσταση αυτή διαμορφώθηκε ήδη από την περσινή χρονιά, όταν το Υπουργείο ήθελε να καλύψει τα κενά των σχολείων της Τ.Ε.Ε. σε εκπαιδευτικούς Τεχνικών Ειδικοτήτων. Εκτελώντας …προφορικές εντολές «άνωθεν», πολλοί διευθυντές σχολείων, σταματούσαν (με δική τους ευθύνη) τη διδασκαλία μαθημάτων και άλλαζαν το πρόγραμμα των σχολείων, ώστε να διδαχθούν τα παιδιά «και ολίγον» από την ύλη των μαθημάτων που δεν είχαν διδαχθεί καθόλου, για να μπορέσουν έτσι να …χορηγήσουν πτυχία…
Ως ενδεικτικό παράδειγμα του νέου κύματος αυθαιρεσιών που έχει ενσκήψει φέτος, αναφέρουμε την χαρακτηριστική περίπτωση του ΕΠΑ.Λ. Νέων Μουδανιών:
Περί τα μέσα Νοεμβρίου, ο Δ/ντής του σχολείου προχώρησε μονομερώς σε έλεγχο φοίτησης των μαθητών ! «Ανακάλυψε» ένα τμήμα της Β’ τάξης που, κατά την εκτίμησή του, «παρακολουθούσαν» δέκα (10) από τους δεκαπέντε (15) εγγεγραμμένους μαθητές. Στη συνέχεια, ζήτησε από τους καθηγητές ειδικότητας που δίδασκαν στο τμήμα, να του επιδώσουν νέα κατανομή ωρών και ανάθεση μαθημάτων, με έναν πλέον και μόνο διδάσκοντα στα εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος ατού, επικαλούμενος την με αρ. 119052/Γ2/17-9-2008 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Π.Θ., ότι «…Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων …σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ, ενώ …από δεκατρείς (13) και άνω, διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς…».
Ο Δ/ντής θεώρησε ότι ο έλεγχος φοίτησης των μαθητών, η ανάθεση μαθημάτων και η κατανομή ωρών, αποτελεί δικό του αποκλειστικό προνόμιο, δικαίωμα και καθήκον!
Μετά την άρνηση του Δ/ντη να φέρει το θέμα στο Σύλλογο Διδασκόντων, πραγματοποιήθηκε συλλογή υπογραφών περισσοτέρων του 1/3 των μελών του Συλλόγου και ο Σύλλογος συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση στις 3-12-2013, κατά την οποία, ο Δ/ντής αποδέχτηκε τελικά ότι το θέμα αφορούσε πράγματι το Σύλλογο.
Στην από 6-12-2013 Συνεδρίαση του Συλλόγου, ο Δ/ντης του σχολείου εισηγήθηκε «τον έλεγχο φοίτησης των μαθητών», όπως ανέφερε, «στα μέσα του Α’ τετραμήνου», και τη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα του συγκεκριμένου τμήματος σε έναν. Δεν εισηγήθηκε όμως συγκεκριμένη πρόταση για την ανακατανομή ωρών και την εκ νέου ανάθεση μαθημάτων. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με ονομαστική ψηφοφορία των μελών (σύμφωνα με πρόταση του Δντή), κατά την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (πλην τριών) επιφυλάχθηκε για τη νομιμότητα των όσων εισηγήθηκε ο Δ/ντης. Μετά τα παραπάνω ο Δ/ντης του ΕΠΑ.Λ. τροποποίησε μόνος του, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου και το έθεσε σε ισχύ από τις 10-12-2013.
Όμως:
1. Ο έλεγχος φοίτησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. πραγματοποιείται «Κατά τη λήξη του Β’ τετραμήνου και πριν από την έναρξη των γραπτών εξετάσεων» οπότε τα «…αθροίσματα απουσιών αθροίζονται σε γενικό σύνολο στα ατομικά δελτία των μαθητών και αποτελούν τη βάση, σε συνδυασμό και με τα προσκομισθέντα τυχόν δικαιολογητικά απουσιών, για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.» (παρ. 5 του άρθρου 30 «Έλεγχος και καταχώριση απουσιών» του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α’) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου- (ΕΠΑ.Λ.)».
2. Ο έλεγχος της φοίτησης των μαθητών εμπίπτει αποκλειστικά στις «Ειδικές αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ο οποίος και «…Αποφασίζει για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών, …στο τέλος του διδακτικού έτους», όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 39 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων» της Υ.Α. με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β’/16-10-2002).
3. Κανένας άλλος έλεγχος φοίτησης δεν προβλέπεται από το Νόμο κατά τη διάρκεια και εξέλιξη της φοίτησης των μαθητών, μέσα στο σχολικό έτος.
4. Πουθενά στο Νόμο δεν προσδιορίζεται η έννοια «παρακολουθούντες μαθητές», με ποια διαδικασία και πότε διενεργείται ο δήθεν έλεγχος και αποδίδεται ο δήθεν χαρακτηρισμός αυτός, ποιες συνθήκες πρέπει να πληρούνται για την απόδοσή του.
5. Ο δημόσιος υπάλληλος, και μάλιστα αυτός που εξασκεί διοίκηση, οφείλει να εφαρμόζει το Νόμο όπως ακριβώς υφίσταται και όχι να τον ερμηνεύει ή, πολύ περισσότερο, να …νομοθετεί εκ του μηδενός και να προσδίδει στους μαθητές ανυπόστατους χαρακτηρισμούς που εκείνος «δημιουργεί», κατά ευθεία παράβαση του Νόμου.
6. Όλοι οι εγγεγραμμένοι μαθητές είναι εν δυνάμει παρακολουθούντες, μέχρι η λήξη του Β΄ τετραμήνου (λήξη της σχολικής χρονιάς). Την αλήθεια αυτή αποδεικνύει υπαρκτό παράδειγμα μαθητή του ίδιου σχολείου (και τμήματος), ο οποίος είχε προσμετρηθεί από το Δντή στους …«μη παρακολουθούντες», πλην όμως, στις 19-12-2013 επανήλθε και συνεχίζει τη φοίτησή του στο σχολείο, μετά από μακρά νοσηλεία του στο νοσοκομείο και από συνεχόμενες αναρρωτικές άδειες!
7. Η ως άνω Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340/Β’/2002) ορίζει επίσης ότι «Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και τα τμήματα» (άρθρο 39, παρ. 4) και «…Σε περίπτωση διαφωνίας το πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο» (άρθρο 10, παρ. 2γ).
8. Το άρθρο 27 της ίδιας Υ.Α. καθορίζει επίσης το «Έργο» και τα «Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων», αποτυπώνοντας πλήρως το στίγμα της θέσης και του ρόλου τους, ως πρωταγωνιστές – παραδείγματα της σχολικής μονάδας, που προωθούν την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων, διαμορφώνουν θετικό κλίμα, καλλιεργούν πνεύμα αλληλεγγύης, διατηρούν και ενισχύουν τη συνοχή, αμβλύνουν τις αντιθέσεις, ενθαρρύνουν, …

Ορισμένοι δεν φαίνεται να συναισθάνονται το βάρος και το μέγεθος της ευθύνης τους απέναντι στο Θεσμό που υπηρετούν. Υποτιμούν και περιφρονούν το Σύλλογο Διδασκόντων, θεωρούν εαυτούς εκκολαπτόμενους μάνατζερ και το Δημόσιο Σχολείο ως ιδιοκτησία και «μαγαζί» τους. Χρησιμοποιούν καταχρηστικά τη θέση ευθύνης στην οποία υπηρετούν, ώστε να αποδειχθούν τα «καλά παιδιά» των ανωτέρων και να προκαταλάβουν το χαρακτηρισμό «εξαιρετικός» στην επερχόμενη αξιολόγηση… Επιδίδονται σε πράξεις χάραξης πολιτικής, σύμφωνα με τις «διαθέσεις» των πολιτικών μας προϊσταμένων, υπερβάλλοντας, υπερθεματίζοντας και τελικώς υπερακοντίζοντας την υπηρεσιακή σχέση και ιεραρχία.
Σύντομα όμως θα αντιληφθούν ότι στην πραγματικότητα υποσκάπτουν, απαξιώνουν και απαρνούνται την ίδια τους την ιδιότητα, ως εκπαιδευτικών, τη φύση του λειτουργήματός τους και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο να τους «εμμέσει» η εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και να βρεθούν υπόλογοι απέναντι στο Νόμο, τον οποίο ασύστολα παραβιάζουν.
Ευχόμαστε να μη χρειαστεί να φτάσουμε ως εκεί… Ως τότε, καλούμε τους εκπαιδευτικούς σε διαρκή επαγρύπνηση, για να σταματήσουμε το νέο κύμα αυθαιρεσίας που πλήττει τα σχολεία μας !

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης
ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!