Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. θα προσλάβει καθηγητές! Τι χρειάζεται

Ειδικότερα, η Σχολή Αξιωματικών γνωστοποίησε τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017 – 2018, στα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα, κατά έτος σπουδών και στις αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με το dimosio.gr, όσες/οι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αίτηση ενδιαφερομένου/ης ιδιώτη/ιδος (Υπόδειγμα Α1) και εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικών – στρατιωτικών (Υπόδειγμα Α2), δηλώνοντας μέχρι δύο (2) μαθήματα επιθυμίας διορισμού.
Υπεύθυνη Δήλωση – Βιογραφικό Σημείωμα ενδιαφερομένου/ης ιδιώτη/ιδος (Υπόδειγμα Β1) και εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικών – στρατιωτικών (Υπόδειγμα Β2).
Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών. – Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.
Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία, καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.
Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4 Χ 4 εκατοστών.
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, για τους/τις υποψήφιους/ες ιδιώτες/ιδες (Υπόδειγμα Γ1).
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για τους/τις υποψήφιους/ες εν ενεργεία αστυνομικούς – στρατιωτικούς (Υπόδειγμα Γ2).
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για τους/τις υποψήφιους/ες εν συντάξει αστυνομικούς – στρατιωτικούς (Υπόδειγμα Δ).
Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους/τις υποψήφιους/ες εν συντάξει αστυνομικούς ή στρατιωτικούς, στο οποίο να εμφαίνεται, ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για τους/τις υποψηφίους/ες των αθλητικών ομάδων, στο άθλημα που αιτούνται το διορισμό τους

Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 – Αχαρναί Αττικής, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά από την 13-03-2017 μέχρι και την 24-3-2017 ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου) ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00΄-13:30. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε λαμβάνονται υπόψη.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά της/του υποψήφιας/ίου.

Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος/ια χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
Όταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών της Σχολής Αξιωματικών (Τηλ. 210-2424162,166,165,167 FAX. 210-2463230), και στις ιστοσελίδες www.diavgeia.gov.gr και www.astynomia.gr όπου θα εμφανίζεται και η παρούσα.

Πηγή: newsbeast.gr


Πηγή: www.gazzetta.gr


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!