Ζωντανή μετάδοση της Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για την καύση στο ΤΙΤΑΝ την Τετάρτη 10 ΙουνίουΖωντανή μετάδοση της Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για την καύση στο ΤΙΤΑΝ την Τετάρτη 10 Ιουνίου

Ο Δήμος Παύλου Μελά σας ενημερώνει ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση (live streaming) την Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ.,  με θέμα την καύση απορριμμάτων RDF-SRF στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης, με τη διαδικασία “δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών”,  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
Θα μεταδοθεί μέσω Internet, από την επίσημη σελίδα του Δήμου Παύλου Μελά www.pavlosmelas.gr και το κανάλι Youtube του Δήμου ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά την ώρα και τη διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου και μετά τη λήξη της ζωντανής μετάδοσης, η συνεδρίαση παραμένει ως αρχειοθετημένη μαγνητοσκόπηση.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΛΕΝΗΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά Ελένη Γεροκώστα, καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους στην Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία “δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών”  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα :
α) με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018),
β) με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και
γ) με τις με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 10/06/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ στο Δημοτικό Θέατρο Σταυρούπολης, (Δ/νση: Λαγκαδά 221) για συζήτηση στο παρακάτω θέμα :
1. Συζήτηση μετά από αίτημα της πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου, για το ζήτημα της τροποποίησης της άδειας καύσης υπολειμμάτων ανακύκλωσης και επέκτασης αυτής σε RDF-SRF της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ στην Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά.Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!