1η συνεδρίαση έτους 2020 της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 με τηλεδιάσκεψη


1η συνεδρίαση έτους 2020 της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 με τηλεδιάσκεψη

Η πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που συστάθηκε βάσει του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, στις 11 το πρωί, με τηλεδιάσκεψηκατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020) και γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Θέμα 1ο:
Συγκρότηση σε σώμα της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής :
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Θέμα 2ο:
Προβλήματα και αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας – Διατύπωση γνώμης για την επίλυσή των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων.
Εισηγητές :
Τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με βάση την αρμοδιότητα της Επιτροπής εδάφιο γ΄ παρ. 2 άρθρου 178 του Ν. 3852/2010.Σύνθεση και αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται (με βάση το άρθρο 178 του Ν. 3852/2010) με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ως γνωμοδοτικό όργανο. Η θητεία της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.
Πρόεδρος της είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου.
(Στην Κεντρική Μακεδονία, ο κ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου).
Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των, κατά το δυνατόν, αντιπροσωπευτικότερων, σε περιφερειακό επίπεδο, φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,
β) των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων,
γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων,
δ) των εργαζομένων στην περιφέρεια και στα νομικά της πρόσωπα,
ε) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
στ) οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια και
ζ) πολίτες (το ένα τρίτο του αριθμού των εκπροσώπων φορέων που έχουν κληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους).
Επίσης, προσκαλούνται και συμμετέχουν υποχρεωτικά με δικαίωμα λόγου ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες, οι επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και εκπρόσωποι των κομμάτων της Βουλής. Ακόμη, συμμετέχουν δυνητικά Δήμαρχοι κατά περίπτωση, εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και εκπρόσωποι άλλων κρατικών υπηρεσιών με έδρα την Περιφέρεια.
Οι κύριες αρμοδιότητες της  Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης είναι οι παρακάτω:
α) Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας.
β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος.
γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
Η διατύπωση γνώμης από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω του διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
δ) Μπορεί να εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος.
ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013.


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!