Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας στο ευρωπαϊκό έργο “Περιφερειακά Μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα – BIOREGIO”

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για λογαριασμό της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο  “Περιφερειακά Μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα – BIOREGIO


          Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στο έργο «Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα - BIOREGIO», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020, συνεισφέροντας σημαντικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης Κυκλικής Βιοοικονομίας στην ΠΚΜ.

                                             

Βιο- και Κυκλική οικονομία - Συμπληρωματικές έννοιες

 

          Τόσο η έννοια της βιοοικονομίας, όσο και η έννοια της κυκλικής οικονομίας, είναι γνωστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την πρώτη να καθοδηγείται από περιβαλλοντικές προκλήσεις και έλλειψη πόρων, και τη δεύτερη να καθοδηγείται από την καινοτομία. Παρά την διαφορετική τους προέλευση, συμπληρώνουν η μία την άλλη, και καθώς η κυκλική οικονομία έχει τεράστιες δυνατότητες, προκύπτουν συνέργειες των δύο εννοιών.Το έργο BIOREGIO

 

          Το BIOREGIO υποστηρίζει την Κυκλική Βιοοικονομία σε 6 ευρωπαϊκές περιοχές. Καθώς το έργο πλησιάζει στην ολοκλήρωση του, τον Μάιο του 2021 πραγματοποιήθηκε η τελική εκδήλωση διάχυσης/επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου. Η σημαντικότητα της εκδήλωσης αποδεικνύεται από την συμπερίληψή της στην agenda της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2021 (EU Green Week 2021)https://www.eugreenweek.eu/

η οποία είναι αφιερωμένη στη «φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης/ zero pollution ambition». Ένας από τους κύριους ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Pavel Misiga, επικεφαλής της Μονάδας Κυκλικής Οικονομίας και Βιο-Συστημάτων στη ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας (DG Research and Innovation), ο οποίος μετέφερε την προοπτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κυκλική βιο-οικονομία.

          Με την έναρξη του έργου το 2017, το BIOREGIOεστίασε στον καθορισμό του όρου της βιο-βασισμένης κυκλικής οικονομίας καθώς υπάρχουν αρκετά συνώνυμα, π.χ. κυκλική βιοοικονομία, βιοκυκλική οικονομία. Η βιοοικονομία και η κυκλική οικονομία μοιράζονται ορισμένους στόχους και αυτές οι έννοιες αλληλεπικαλύπτονται, χωρίς όμως η μία να είναι πλήρως μέρος της άλλης. Επομένως, η Κυκλική Βιοοικονομία μπορεί να ερνηνευτεί ως μια διασταύρωση μεταξύ βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας, δηλαδή βιοοικονομίας με ολοκληρωμένες αρχές κυκλικής οικονομίας.


Το BIOREGIO εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της στρατηγικής για την βιοοικονομία της Ευρώπης 2012, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2018 και υποστήριξε την ανάγκη ύπαρξης αειφορίας και κυκλικότητας στη βιοοικονομία. Μια ολοκληρωμένη κυκλική οικονομία δεν είναι δυνατή χωρίς τη βιοοικονομία και το αντίστροφο. Η βιοοικονομία δεν είναι πάντα κυκλική από τη φύση, επομένως, υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού της βιο-οικονομίας με κυκλικό τρόπο. Το BIOREGIO στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης Κυκλικής Βιοοικονομίας μέσω της αυξημένης εμπειρογνωμοσύνης και βελτιωμένων περιφερειακών πολιτικών. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη διαπεριφερειακή συνεργασία και μέσω μεταφοράς γνώσεων, εμπειρογνωμοσύνης και καλών πρακτικών. Ο κύριος στόχος είναι να αναπτυχθούν περιφερειακές πολιτικές, επομένως, να επιτευχθεί μια αλλαγή πολιτικής που σχετίζεται με την Κυκλική Βιοοικονομία.

Κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι ο σχεδιασμός 6 σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη εργαλείων πολιτικής με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη της Κυκλικής Βιοοικονομίας της κάθε περιφέρειας, και συνεπώς την επίτευξη αλλαγής πολιτικής. Το BIOREGIO πέτυχε 9 αλλαγές πολιτικής, 5 εκ των οποίων σχετίζονται με διαρθρωτικά ταμεία και 4 με περιφερειακές πολιτικές. Η επικοινωνία έχει διαδραματίσει ζωτικό ρόλο, με το BIOREGIO να εμφανίζεται 356 φορές στα ΜΜΕ και να έχει δημιουργήσει 7 βίντεο.:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLar9YWNRDiueENvBIPGpgXPOphOXnT3Nq

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Κυκλική Βιοοικονομία και το έργο BIOREGIO, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/bioregio/news/news-article/12349/circular-bioeconomy-pathway-to-sustainability/

Περιφερειακά επιτεύγματα για την ενίσχυση της κυκλικής βιοοικονομίας

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσχώρησε πρόσφατα στην Πλατφόρμα Βιοοικονομίας BIC (BIC Bioeconomy Platform), με στόχο την προμήθεια βιώσιμων πρώτων υλών βιομάζας και την τροφοδοσία τόσο των υπαρχουσών, όσο και νέων αλυσίδων αξίας. Με τον τρόπο αυτό, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα επεκτείνει τη συνεργασία που αναπτύχθηκε στο BIOREGIO σε περισσότερες από 50 ευρωπαϊκές περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις όσον αφορά στην Κυκλική Βιοοικονομία.

Εικόνα 4: Οι αναγνωρισμένες καλές πρακτικές (47 στο σύνολο) και η ανταλλαγή γνώσεων ενέπνευσαν τους εταίρους σε όλες τις περιοχές του έργου (Rouhiainen 2018, modified by Katerina Medkova)

          Περισσότερες πληροφορίες για περιφερειακά επιτεύγματα για την ενίσχυση της κυκλικής βιο-οικονομίας και το έργο BIOREGIO, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/bioregio/news/news-article/12338/regional-achievements-on-boosting-bio-based-ce/

 

Κυκλική Βιοοικονομία: Αειφόρος Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος

 

          Η παγκόσμια Κυκλική Βιοοικονομία μπορεί να συνεισφέρει στην εύρεση λύσεων για την κρίση που αντιμετωπίζει η γη σχετικά με το κλίμα, τη φύση και τη ρύπανση, παρέχοντας παράλληλα δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Η κοινωνία καταναλώνει φυσικούς πόρους πέρα από τα όρια της γης και, καθώς ο πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί, προβλέπεται ότι η κατανάλωση φυσικών πόρων θα επιταχυνθεί. Επομένως, είναι απαραίτητη η συνετή και βιώσιμη χρήση. Η Κυκλική Βιοοικονομία μπορεί να βοηθήσει στην πορεία προς τη βιωσιμότητα, την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, προσφέροντας μια πιο δίκαιη και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, καθώς συχνά περιλαμβάνει αγροτικές και παράκτιες περιοχές, σε αντίθεση με τη βιομηχανική ανάπτυξη σε αστικές περιοχές. Γενικά, ένα προϊόν βιολογικής προέλευσης είναι πιο αποδοτικό σε άνθρακα, απαιτεί λιγότερη ενέργεια, εξ ορισμού είναι ανανεώσιμο και δημιουργεί λιγότερη ρύπανση σε σύγκριση με το προϊόν με βάση τα ορυκτά. Η Κυκλική Βιοοικονομία, λοιπόν, μπορεί να προσφέρει λύσεις που προετοιμάζουν το δρόμο για μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική κυκλική οικονομία.


Περισσότερες πληροφορίες για τη συνεισφορά της Κυκλικής Βιοοικονομίας στην αειφόρο ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως αναδείχθηκαν μέσα από το έργο BIOREGIO, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.interregeurope.eu/bioregio/news/news-article/12225/bio-and-circular-economies-complementary-concepts/

 


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!